นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

(Privacy Policy)
ลงวันที่ 2021-02-01
อ้างอิงถึง เอกสารแจ้งการเก็บรวบรวมข้อมูลบุคคล

ข้อมูลที่ทาง บริษัท เดอะไวรัส อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการจัดเก็บนั้น ได้รับการป้องกันตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยพนักงาน, ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีเจตนานำข้อมูลออกจากระบบ อันอาจก่อนให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ โดยบริษัทจะไม่แผยแพร่ข้อมูลผู้ใช้บริการในทุกๆ กรณีเว้นแต่

 • ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลดังกล่าวเพื่อไปสมัครสมาชิก กับผู้ให้บริการร่วมของทางบริษัทฯ เช่น
  • สมัครบริการขนส่ง
  • สมัครบริการ Payment Gateway
  • สมัครบริการ SMS Gateway
  • สมัคร หรือโอนย้ายโดเมน (Domain)
  • ฯลฯ
 • มีคำสั่งโดยหน่วยงานราชการ หรือศาล เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเข้าถึง หรือขอตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้บริการสิทธิความเป็นเจ้าของ และการเข้าถึงแหล่งจัดเก็บข้อมูล

 • โดเมน (Domain)

เมื่อผู้ใช้บริการดำเนินการจดโดเมนกับทางบริษัทฯ และดำเนินการชำระค่าบริการครบถ้วนแล้ว สิทธิความเป็นเจ้าของโดเมนนั้น ตกเป็นสิทธิของผู้ใช้บริการทันที และท่านต้องชำระค่าบริการโดเมนรายปี เพื่อให้คงสิทธินั้นต่อไป หากขาดต่ออายุเกิน 15 วันหลังจากโดเมนหมดอายุไปแล้วสิทธิความเป็นเจ้าของจะขาดลงทันที และสามารถจดโดเมนเดิมซ้ำใหม่ได้ในอีก 3 เดือนถัดไป (กรณียังไม่มีผู้ครอบครองใหม่) 

การโอนโดเมนออกสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ support@thevirus.in.th ทางบริษัทฯ จะทำการปลดล็อค และแจ้ง Auth Code เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถย้ายโดเมนออกได้ โดยไม่มีค่าบริการ

 • แหล่งจัดเก็บข้อมูล (Cloud Hosting)

บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลข้อมูลบน Cloud Hosting และ Local Backup แต่เพียงผู้เดียว การเช่าพื้นที่เป็นเพียงการใช้บริการตามระบบที่ทำข้อตกลงภายใต้ใบเสนอราคา หรือเอกสารสัญญาเท่านั้น ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บข้อมูลรวมได้ในทุกๆ กรณี ไม่ว่าจะเป็น Share Server หรือ Private Server ก็ตาม