ข้อกำหนดของบริการ

ข้อกำหนดของบริการ

(MULTISTORE.ME)

ลงวันที่ 2021-02-01
ระบบ MULTISTORE.ME ถูกออกแบบ และพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงการให้บริการระหว่าง ผู้ฝากขายสินค้า และผู้รับฝากขายสินค้าที่ใช้งานผ่านระบบ CESSTANT CLOUD ซึ่งได้พัฒนาโดย บริษัท เดอะไวรัส อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด โดยมีข้อกำหนดของบริการดังนี้

  • ผู้ฝากขายสินค้า สมัครสมาชิก ผ่านระบบ MULTISTORE.ME ผ่าน SOCIAL MEDIA ต่างๆ
  • ผู้ฝากขายสินค้า ลงทะเบียนสินค้า และส่งคำขอไปยังผู้รับฝากขายสินค้า
  • เมื่อผู้ฝากขายอนุมัติ ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ MULTISTORE.ME ไปยังระบบ CESSTANT CLOUD

สัญญา หรือพันธสัญญา ระหว่างผู้ฝากขายสินค้า และผู้รับฝากขายสินค้า นั้นเป็นการตกลงซึ่งกัน และกัน บริษัทผู้พัฒนาระบบไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้ส่วนเสียต่อสัญญาดังกล่าว